RODO

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Spółka SEYKOS Sp. z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1)       SEYKOS Sp. z o.o. – siedziba: 64-920 Piła, ul. Jastrzębia 40 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.

2)       Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez SEYKOS Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z naszą Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przepisach prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) mających zastosowanie w związku z dokumentowaniem i aspektami finansowo-podatkowymi umowy. W wymagających tego przypadkach Spółka SEYKOS Sp. z o.o. ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Spółka deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 •         marketing usług własnych SEYKOS Sp. z o.o. oraz promowanie działalności naszej Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 •         dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

3)       Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez SEYKOS Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

4)       Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

 •         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 •         sprostowania (poprawiania) danych,
 •         usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 •         do ograniczenia przetwarzania danych,
 •         do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 •         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 •         wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)       Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na danych dotyczących klientów i kontrahentów zawartych w zasobach informacyjnych SEYKOS Sp. z o.o.

6)       do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7)       W sprawach dotyczących przetwarzania przez SEYKOS Sp. z o.o. danych osobowych można skontaktować się:

 •         telefonicznie +48 67 215 01 73
 •         drogą elektroniczną na adres handel@seykos.pl
 •         osobiście w siedzibie naszej Spółki – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.